ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00020
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ขวัญเรือน (ประดิษฐ์วัสดุต่าง ๆ / อาหาร / เครื่องใช้ต่าง ๆ)
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    113
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุภาพรรณ  เวชศรีครูภณัญญา วงษ์สรรพ์ครูสุรัสวดี สุขยิ่ง
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28602 เด็กหญิงสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 1/6 42 2017-10-31 15:00:59
2. 28412 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 1/2 27 2017-10-31 15:06:44
3. 27921 เด็กชายเกรียงไกร แซ่ตั้ง ม. 2/5 2 2017-10-31 15:08:13
4. 27931 เด็กชายนวพรรษ บิดานิล ม. 2/5 12 2017-10-31 15:08:19
5. 27928 เด็กชายธนวัฒน์ คำวงศ์ ม. 2/5 9 2017-10-31 15:08:29
6. 27924 เด็กชายจารุพงศ์ ขวัญแก้ว ม. 2/5 5 2017-10-31 15:08:51
7. 28407 เด็กหญิงธนาภา ไชยวงศ์ ม. 1/2 28 2017-10-31 15:09:56
8. 28415 เด็กหญิงพาขวัญ ฝางนอก ม. 1/2 36 2017-10-31 15:12:19
9. 28406 เด็กหญิงณิชานันท์ ใจเย็น ม. 1/2 27 2017-10-31 15:13:49
10. 27925 เด็กชายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 2/5 6 2017-10-31 15:19:35
11. 27934 เด็กชายประเสริฐ ยั่งยืน ม. 2/5 15 2017-10-31 15:19:36
12. 27461 เด็กชายสิทธิโชค สมประเสริฐ ม. 3/8 22 2017-10-31 15:22:53
13. 27439 เด็กชายกฤตเมธ อร่ามดวง ม. 3/8 2 2017-10-31 15:24:14
14. 27451 เด็กชายปฏิพล โชตินคร ม. 3/8 12 2017-10-31 15:24:18
15. 27443 เด็กชายจิรายุส สกุลวณิชย์อุดม ม. 3/8 5 2017-10-31 15:24:49
16. 28400 เด็กหญิงกุลปาลี ปิ่นจอม ม. 1/2 22 2017-10-31 15:25:40
17. 27567 นายอัศวพล อุปมัย ม. 3/11 15 2017-10-31 15:28:31
18. 27583 เด็กหญิงพิรดาพร ฟุ้งมาก ม. 3/11 31 2017-10-31 15:28:42
19. 27569 เด็กหญิงกชกร ปิ่นสุวรรณ ม. 3/11 17 2017-10-31 15:29:03
20. 27585 เด็กหญิงวสุธิดา ศิริฟองนุกูล ม. 3/11 33 2017-10-31 15:29:37
21. 27570 เด็กหญิงชญานิศ ตันติชัยวนิช ม. 3/11 18 2017-10-31 15:29:38
22. 27574 เด็กหญิงดลนภัส เชื้อเกตุ ม. 3/11 22 2017-10-31 15:29:44
23. 27575 เด็กหญิงทนตวรรณ ประทุมเมศร์ ม. 3/11 23 2017-10-31 15:30:51
24. 28681 เด็กหญิงณัชชา เพชรสูงเนิน ม. 1/8 29 2017-11-06 07:14:33
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com