:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00020
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Fun Movie
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    Fun Movie
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวนันทพร เตศิริ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28946 เด็กชายปฏิพัทธ์ มณีนิล ม. 1/2 6 2018-05-16 18:02:00
2. 27762 เด็กหญิงสุชัญญา หนาแน่น ม. 3/1 42 2018-05-16 18:07:37
3. 27757 เด็กหญิงพนิตตา แซ่เอี้ยว ม. 3/1 37 2018-05-16 18:08:09
4. 27765 เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณโชติ ม. 3/1 45 2018-05-16 18:12:12
5. 27739 เด็กชายศุภณัฐ สวัสดีภูมิ ม. 3/1 20 2018-05-16 18:12:28
6. 27745 เด็กชายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 3/1 25 2018-05-16 18:14:55
7. 28923 เด็กหญิงณัฐสุรางค์ เศวตภัทราพงศ์ ม. 1/1 23 2018-05-16 18:20:45
8. 28929 เด็กหญิงพฤฒิยา พลรัตน์ ม. 1/1 29 2018-05-16 18:22:14
9. 29042 เด็กหญิงณัชชา น้อยคงคา ม. 1/4 22 2018-05-16 18:22:53
10. 27725 เด็กชายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 3/1 6 2018-05-16 18:24:28
11. 28935 เด็กหญิงสรัลพร ศักดาเพชรศิริ ม. 1/1 35 2018-05-16 18:24:49
12. 27790 เด็กหญิงชญานี สุพรรณวงศ์ ม. 3/2 20 2018-05-16 18:25:43
13. 27799 เด็กหญิงณัฐพร คีรีรักษ์ ม. 3/2 29 2018-05-16 18:26:47
14. 28626 เด็กชายสุทธิพจน์ มีลาภ ม. 2/7 21 2018-05-16 18:27:33
15. 28614 เด็กชายธนภัทร สุวรรณโชติ ม. 2/7 10 2018-05-16 18:27:34
16. 28619 เด็กชายประกาศิต ปานเพ็ชร ม. 2/7 16 2018-05-16 18:30:29
17. 27723 เด็กชายจิรกิตติ์ เกิดลาภผล ม. 3/1 4 2018-05-16 18:32:33
18. 27738 เด็กชายวิชยุตน์ โกสุม ม. 3/1 19 2018-05-16 18:33:15
19. 27798 เด็กหญิงณัฐนิชา จำปาเนียม ม. 3/2 28 2018-05-16 18:33:51
20. 27805 เด็กหญิงพรศิริ เหลืองพิทักษ์ ม. 3/2 34 2018-05-16 18:34:05
21. 27819 เด็กหญิงอมรา สุวรรณราย ม. 3/2 48 2018-05-16 18:34:19
22. 28081 เด็กชายนาธาน พานนนท์ ม. 3/8 12 2018-05-16 18:35:09
23. 28525 เด็กหญิงชนิตรา จันถะ ม. 3/2 49 2018-05-16 18:35:11
24. 27839 เด็กหญิงธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 3/3 19 2018-05-16 18:43:33
25. 27860 เด็กหญิงวลัยกร บุบผาพฤกษ์ ม. 3/3 40 2018-05-16 18:43:38
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com