ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00002
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เครื่องประดับไทย 2
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    328
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอารี บัวคุ้มภัย
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูอารี บัวคุ้มภัย  ครูสุกัญญา พลาหาญ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27540 เด็กหญิงปทิตตา สายกระสุน ม. 3/10 28 2017-10-31 14:39:53
2. 27546 เด็กหญิงพิมพิศา วงศ์คง ม. 3/10 34 2017-10-31 14:40:00
3. 27536 เด็กหญิงณัฐณิชา น้ำเงิน ม. 3/10 24 2017-10-31 14:41:55
4. 27535 เด็กหญิงฐานิตา มาฆะสิทธิ์ ม. 3/10 23 2017-10-31 15:04:33
5. 27357 เด็กชายศิวฤทธิ์ คชอาภรณ์ ม. 3/6 18 2017-10-31 15:06:35
6. 27893 เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงแก้ว ม. 2/4 24 2017-10-31 15:12:15
7. 27901 เด็กหญิงณิชากร เอ็นดูราษฏร์ ม. 2/4 31 2017-10-31 15:12:53
8. 27919 เด็กหญิงอชิรญา คำนวนวิทย์ ม. 2/4 47 2017-10-31 15:13:05
9. 27894 เด็กหญิงจาทัตยา พวงเงิน ม. 2/4 25 2017-10-31 15:13:14
10. 27917 เด็กหญิงสุจิตรา วงศา ม. 2/4 45 2017-10-31 15:13:36
11. 27918 เด็กหญิงสุดา คงปรีชา ม. 2/4 46 2017-10-31 15:13:51
12. 28040 เด็กชายภาณุพงศ์ เสริมศรี ม. 2/7 20 2017-10-31 15:14:01
13. 28270 เด็กหญิงนฤพร พวงงาม ม. 2/4 48 2017-10-31 15:14:25
14. 27275 เด็กหญิงญาณสิริ วงศา ม. 3/4 36 2017-10-31 15:22:29
15. 27278 เด็กหญิงบงกช ชุบไธสง ม. 3/4 39 2017-10-31 15:23:21
16. 27287 เด็กหญิงสุภาวดี วรรณศิริ ม. 3/4 48 2017-10-31 15:24:23
17. 27248 เด็กชายนรสพล พุ่มประดับ ม. 3/4 10 2017-10-31 15:24:56
18. 27923 เด็กชายคริษฐ์ ไกรวาส ม. 2/5 4 2017-10-31 15:46:24
19. 27243 เด็กชายณัฐพงศ์ สารราษฎร์ ม. 3/4 5 2017-11-01 07:29:34
20. 27383 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์อยู่ ม. 3/6 44 2017-11-01 14:47:57
21. 28042 เด็กชายวิษณุ ศรีภพ ม. 2/7 22 2017-11-01 18:38:18
22. 27299 เด็กชายธรรมนิตย์ รินทาง ม. 3/5 11 2017-11-02 07:36:42
23. 28031 เด็กชายธนวัฒน์ มาช่วย ม. 2/7 11 2017-11-02 14:14:01
24. 27239 เด็กชายกฤษณพล จำปาศรี ม. 3/4 1 2017-11-03 11:18:13
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com