ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00002
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.1-12
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    233
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางจิตตราพร แพสา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29328 เด็กชายกฤตนู รัตนพงศ์ ม. 1/12 29328 2018-05-16 11:28:27
2. 29329 เด็กชายกฤติน อินทรเมศ ม. 1/12 29329 2018-05-16 11:29:11
3. 29327 เด็กชายกรวิชญ์ ตระกูลดี ม. 1/12 29327 2018-05-16 11:30:02
4. 29330 เด็กชายคฑาทอง จันทร์ขอนแก่น ม. 1/12 29330 2018-05-16 11:31:27
5. 29331 เด็กชายณัฏฐพัชร จิตรสวัสดิ์รักษา ม. 1/12 29331 2018-05-16 11:32:00
6. 29332 เด็กชายณัฏฐวี จิตรสวัสดิ์รักษา ม. 1/12 29332 2018-05-16 11:35:12
7. 29333 เด็กชายตฤณณภพ อภิญ ม. 1/12 29333 2018-05-16 11:35:32
8. 29334 เด็กชายธนภัทร สีบุตดา ม. 1/12 29334 2018-05-16 11:35:57
9. 29335 เด็กชายธนา บุญเกิด ม. 1/12 29335 2018-05-16 11:36:18
10. 29336 เด็กชายธีรัช บุษบงค์ ม. 1/12 29336 2018-05-16 11:36:37
11. 29337 เด็กชายรัฐนันท์ บวกไธสงค์ ม. 1/12 29337 2018-05-16 11:36:55
12. 29338 เด็กชายวิชัยยุตม์ บุญราช ม. 1/12 29338 2018-05-16 11:37:12
13. 29340 เด็กหญิงชญานิน เครือวัลย์ ม. 1/12 29340 2018-05-16 11:37:43
14. 29341 เด็กหญิงชนพร พุกศร ม. 1/12 29341 2018-05-16 11:38:49
15. 29342 เด็กหญิงณัชชา จันทสอน ม. 1/12 29342 2018-05-16 11:39:24
16. 29343 เด็กหญิงณัฐกุล เนียมพุ่มพวง ม. 1/12 29343 2018-05-16 11:40:36
17. 29345 เด็กหญิงณิชากร ยินดี ม. 1/12 29345 2018-05-16 11:41:18
18. 29346 เด็กหญิงณิชาภัทร ชีนาร์ ม. 1/12 29346 2018-05-16 11:41:36
19. 29344 เด็กหญิงณัฐณิชา ชักชวน ม. 1/12 29344 2018-05-16 11:42:44
20. 29347 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจดี ม. 1/12 29347 2018-05-16 11:44:35
21. 29349 เด็กหญิงปาณิสรา ขันเครือ ม. 1/12 29349 2018-05-16 12:19:15
22. 29350 เด็กหญิงปิยนุช วงศ์คงดี ม. 1/12 29350 2018-05-16 12:19:43
23. 29351 เด็กหญิงพิชญา มีบุญ ม. 1/12 29351 2018-05-16 12:22:19
24. 29352 เด็กหญิงเพียงทอง ดีนาน ม. 1/12 29352 2018-05-16 12:22:41
25. 29353 เด็กหญิงยลรดี นนทราช ม. 1/12 29353 2018-05-16 12:23:04
26. 29354 เด็กหญิงวรัญญา ใจสุข ม. 1/12 29354 2018-05-16 12:23:27
27. 29355 เด็กหญิงศรันย์พร วินัยกุล ม. 1/12 29355 2018-05-16 12:23:46
28. 29356 เด็กหญิงสรัชธร แสงวงศ์กิจ ม. 1/12 29356 2018-05-16 12:24:11
29. 29357 เด็กหญิงสุกัญญา ชาญเชี่ยว ม. 1/12 29357 2018-05-16 12:24:29
30. 29358 เด็กหญิงหทัยชนก ใจดี ม. 1/12 29358 2018-05-16 12:24:51
31. 29359 เด็กหญิงหลี่หลี ลิ้ม ม. 1/12 29359 2018-05-16 12:26:18
32. 29360 เด็กหญิงอมลณัฐ มุ่งปั่นกลาง ม. 1/12 29360 2018-05-16 12:26:41
33. 29361 เด็กหญิงอริสรา ผาสุข ม. 1/12 29361 2018-05-16 12:27:06
34. 29362 เด็กหญิงอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/12 29362 2018-05-16 12:27:30
35. 29339 เด็กหญิงจิรัชญา บำรุง ม. 1/12 29339 2018-05-16 12:28:28
36. 29348 เด็กหญิงนวรัตน์ จันทประโชติ ม. 1/12 29348 2018-05-24 09:04:33
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com