ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00019
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ประดิดประดอย
วัตถุประสงค์ :    นักเรียน 1.มีทักษะพื้นฐานการถักโครเชท์ 2.สามารถถักชิ้นงานโครเชท์ได้ 1 ชิ้น 3.มีความสุขในการทำงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    พบครูที่ปรึกษาและถักโครเชท์
สถานที่จัดกิจกรรม :    ใต้อาคาร 4
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    เฉพาะนักเรียนหญิง ม.ต้น
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28558 เด็กหญิงสโรชา เมินธนู ม. 2/5 43 2018-05-16 18:22:13
2. 28536 เด็กหญิงกมลพร คูณมี ม. 2/5 21 2018-05-16 18:38:26
3. 28546 เด็กหญิงปรินดา วิริชัย ม. 2/5 31 2018-05-16 18:40:55
4. 28591 เด็กหญิงปฏิมา อวยสวัสดิ์ ม. 2/6 31 2018-05-16 18:42:04
5. 28587 เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญยืน ม. 2/6 27 2018-05-16 18:42:28
6. 28592 เด็กหญิงปภัสสร รู้อยู่ ม. 2/6 32 2018-05-16 18:43:32
7. 28590 เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยคำภา ม. 2/6 30 2018-05-16 18:43:49
8. 28552 เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทุ่งศรีแก้ว ม. 2/5 37 2018-05-16 18:49:55
9. 27904 เด็กหญิงธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 3/4 34 2018-05-16 18:55:53
10. 28965 เด็กหญิงเนษนภา นาเจริญ ม. 1/2 26 2018-05-16 19:22:05
11. 28602 เด็กหญิงสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 2/6 42 2018-05-16 19:25:56
12. 29055 เด็กหญิงสุปรียา สุดยอด ม. 1/4 35 2018-05-16 19:36:54
13. 29085 เด็กหญิงณัฐชา เนตรประดิษฐ์ ม. 1/5 25 2018-05-16 20:08:08
14. 29136 เด็กหญิงรักษิตา คงคางาม ม. 1/6 36 2018-05-16 20:09:27
15. 28542 เด็กหญิงณัฐาพร แว่นสอน ม. 2/5 27 2018-05-16 22:09:38
16. 29091 เด็กหญิงภัทรสุดา ถาวรตระการ ม. 1/5 29091 2018-05-17 10:21:29
17. 28547 เด็กหญิงปิยวรรณ ภิญโญ ม. 2/5 28547 2018-05-17 10:48:43
18. 28556 เด็กหญิงศิริมา พบเกษร ม. 2/5 28556 2018-05-17 10:49:09
19. 29416 เด็กหญิงปพิชญา ภักดีงาม ม. 2/5 29416 2018-05-17 10:49:29
20. 27865 เด็กหญิงสุพิชชา ไชยคุณ ม. 3/3 45 2018-05-17 12:07:11
21. 27838 เด็กหญิงกานติมา คอยคำ ม. 3/3 18 2018-05-17 12:09:25
22. 27851 เด็กหญิงปวรา วอนเมือง ม. 3/3 31 2018-05-17 12:12:44
23. 28933 เด็กหญิงวรรณนภา เธียรไชย ม. 1/1 33 2018-05-17 12:40:26
24. 29137 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเกิด ม. 1/6 37 2018-05-17 12:47:26
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com