ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00019
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Bio club
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    213
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางดวงนภา ศรีพารา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูดวงนภา ศรีพาราครูวันดี อรัญวงศ์ครูอิศรา สัมมานิตย์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28677 เด็กหญิงกิติยา จองวิจิตรกุล ม. 3/6 28677 2017-10-31 11:00:57
2. 27473 เด็กหญิงนันทิดา เชียงทอง ม. 3/8 27473 2017-10-31 11:01:12
3. 27269 เด็กชายสิริธนาวัชร์ ธรรมรังษี ม. 3/4 31 2017-10-31 15:15:44
4. 27257 เด็กชายภัทรพล อินทรสมบัติ ม. 3/4 19 2017-10-31 15:15:46
5. 27270 เด็กชายอภิสิทธ์ เย็นฉ่ำ ม. 3/4 32 2017-10-31 15:15:52
6. 27950 เด็กหญิงเขมิกา เชียงทอง ม. 2/5 31 2017-10-31 15:15:57
7. 27250 เด็กชายบุญยภู ฉายา ม. 3/4 12 2017-10-31 15:15:57
8. 27254 เด็กชายพรชัย ฝางนอก ม. 3/4 16 2017-10-31 15:16:07
9. 27958 เด็กหญิงธนพร เจริญรื่น ม. 2/5 39 2017-10-31 15:16:36
10. 27253 เด็กชายปิยวัฒน์ เจริญรื่น ม. 3/4 15 2017-10-31 15:17:00
11. 27240 เด็กชายกิตติทัต โพธิ์แก้ว ม. 3/4 2 2017-10-31 15:17:03
12. 27954 เด็กหญิงซันกีตาร์ ยาดอร์ ม. 2/5 35 2017-10-31 15:17:20
13. 27959 เด็กหญิงนันฑิตา ผ่านพรม ม. 2/5 40 2017-10-31 15:17:55
14. 27922 เด็กชายไกวัลย์ กล้าหาญ ม. 2/5 3 2017-10-31 15:18:42
15. 27414 เด็กชายสุรสิทธิ์ รัตนวิจิตร ม. 3/7 24 2017-10-31 15:19:22
16. 27961 เด็กหญิงพงศ์สุลี เจริญศึกษา ม. 2/5 42 2017-10-31 15:28:46
17. 27967 เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญมาเสน ม. 2/5 47 2017-10-31 15:28:48
18. 27956 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเกิด ม. 2/5 37 2017-10-31 15:29:48
19. 27951 เด็กหญิงจิราพัชร สุขเจริญ ม. 2/5 32 2017-10-31 15:30:07
20. 27964 เด็กหญิงรัชนก สุดสงวน ม. 2/5 45 2017-10-31 15:31:10
21. 28588 เด็กหญิงธัญสินี มีลาภ ม. 1/6 28 2017-10-31 15:31:44
22. 28589 เด็กหญิงนิตติยา ศิริคุณ ม. 1/6 29 2017-10-31 15:32:07
23. 28641 เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 1/7 37 2017-10-31 15:32:29
24. 28738 เด็กหญิงศยามล ฟุฝน ม. 1/9 44 2017-10-31 16:09:19
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com