ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00018
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์จากสิ่งของเหลือใช้
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    226
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูประโยชน์ เกิดโพธิ์ชานายพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์ครูปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28535 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 1/5 20 2017-10-31 15:00:41
2. 28568 เด็กชายภัคพล รื่นรมย์ ม. 1/6 8 2017-10-31 15:03:09
3. 28529 เด็กชายศุภณัฐ อุปมัย ม. 1/5 14 2017-10-31 15:03:43
4. 27885 เด็กชายภานุพงศ์ บำบัดทุกข์ ม. 2/4 15 2017-10-31 15:03:49
5. 28527 เด็กชายศานติ บำรุง ม. 1/5 12 2017-10-31 15:04:08
6. 28705 เด็กชายธีรภัทร์ รื่นรมย์ ม. 1/9 11 2017-10-31 15:04:59
7. 28517 เด็กชายนภัทร สมบัตกำไร ม. 1/5 3 2017-10-31 15:05:35
8. 28574 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม. 1/6 14 2017-10-31 15:06:51
9. 27105 เด็กหญิงเกศินี บรรจงกิจ ม. 3/1 17 2017-10-31 15:07:03
10. 27883 เด็กชายพุฒินันท์ ยังธิโต ม. 2/4 13 2017-10-31 15:07:05
11. 28707 เด็กชายนนทวัฒน์ ลิ้มละออ ม. 1/9 13 2017-10-31 15:07:12
12. 28522 เด็กชายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 1/5 8 2017-10-31 15:07:20
13. 28532 เด็กชายอชิตะ งามดี ม. 1/5 17 2017-10-31 15:07:27
14. 28526 เด็กชายพงศธร ทวีภูษิตทรง ม. 1/5 11 2017-10-31 15:07:52
15. 27283 เด็กหญิงวนัชพร เย็นฉ่ำ ม. 3/4 44 2017-10-31 15:08:18
16. 27468 เด็กหญิงชนม์นิภา จุติชัย ม. 3/8 30 2017-10-31 15:08:21
17. 27889 เด็กชายสุกฏษฏิ์ ทองคำ ม. 2/4 19 2017-10-31 15:08:28
18. 28533 เด็กชายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 1/5 18 2017-10-31 15:08:44
19. 28695 เด็กชายกนกพล ศรีโสพล ม. 1/9 1 2017-10-31 15:08:55
20. 28521 เด็กชายชานนท์ ศิริชัย ม. 1/5 7 2017-10-31 15:09:31
21. 27463 เด็กหญิงกชกร สิมอุด ม. 3/8 25 2017-10-31 15:09:42
22. 28524 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 1/5 10 2017-10-31 15:10:13
23. 28332 เด็กหญิงนริศรา ช่างเจรจา ม. 3/4 50 2017-10-31 15:10:14
24. 27244 เด็กชายทัศน์พล เจริญรื่น ม. 3/4 6 2017-10-31 15:23:49
25. 28519 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 1/5 28519 2017-11-20 15:03:48
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com