ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00018
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Everything is English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    Everything is English
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายคเณศ นามนัย
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27913 เด็กหญิงมุทิตา นุสาโล ม. 3/4 43 2018-05-16 20:23:48
2. 27912 เด็กหญิงมนัสนันท์ ปะสิ่งชอบ ม. 3/4 41 2018-05-16 20:27:34
3. 27886 เด็กชายภานุพงศ์ ผาสุขยืด ม. 3/4 16 2018-05-16 20:28:24
4. 27871 เด็กชายกิตติภพ ตั้งความเพียร ม. 3/4 2 2018-05-16 20:29:33
5. 27879 เด็กชายธนกฤต เพิ่มพูน ม. 3/4 10 2018-05-16 20:30:30
6. 27873 เด็กชายจิรเดช สว่างฉาย ม. 3/4 4 2018-05-16 20:32:19
7. 27892 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ปองความดี ม. 3/4 22 2018-05-16 20:33:54
8. 27891 เด็กชายอัครวินท์ เนินคีรี ม. 3/4 21 2018-05-17 13:53:09
9. 27888 เด็กชายวิธวินท์ ประมวล ม. 3/4 19 2018-05-17 13:55:01
10. 27970 เด็กชายกิตติพงษ์ สุคำภา ม. 3/6 1 2018-05-17 14:05:25
11. 27908 เด็กหญิงพัศรัศกุล พึ่งฉ่ำ ม. 3/4 38 2018-05-17 14:13:51
12. 28433 เด็กชายพงศ์ธร ทองใบ ม. 2/3 9 2018-05-21 15:25:38
13. 28441 เด็กชายสิทธิชัย คำอ้าย ม. 2/3 17 2018-05-21 15:25:38
14. 28440 เด็กชายศุธิพล ราญรอน ม. 2/3 16 2018-05-21 15:29:39
15. 28427 เด็กชายจักรภัทร์ ใจบุญ ม. 2/3 3 2018-05-22 14:43:36
16. 28477 เด็กชายพงศ์ภัค ปรึกษา ม. 2/4 6 2018-05-22 15:03:17
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com