:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00017
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Crossword
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    Crossword
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสุกันยา คุ้มหอม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27720 เด็กชายกชพงศ์ ไพบูลย์ ม. 3/1 27720 2018-05-16 13:01:00
2. 27721 เด็กชายกิตติพิชญ์ มุกดาสนิท ม. 3/1 27721 2018-05-16 13:01:24
3. 27722 เด็กชายคุณานนท์ รุ่งรุจี ม. 3/1 27722 2018-05-16 13:01:44
4. 27724 เด็กชายจิรัฏฐ์ อักษรศิริโอภาส ม. 3/1 27724 2018-05-16 13:02:12
5. 27727 เด็กชายณัฏฐพล เสาวรส ม. 3/1 27727 2018-05-16 13:02:35
6. 27728 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีหาบุตร ม. 3/1 27728 2018-05-16 13:02:57
7. 27729 เด็กชายณัฐวุฒิ มุกดาสนิท ม. 3/1 27729 2018-05-16 13:03:25
8. 27730 เด็กชายตะวันใส พุฒชงค์ ม. 3/1 27730 2018-05-16 13:03:41
9. 27733 เด็กชายนรบดี รื่นอารมณ์ ม. 3/1 27733 2018-05-16 13:04:05
10. 27736 เด็กชายพีรพล ยิ่งวิริยะวงศ์ ม. 3/1 27736 2018-05-16 13:04:26
11. 27732 เด็กชายธนายุต มาวาลย์ ม. 3/1 13 2018-05-16 18:22:23
12. 29028 เด็กชายชุติเดช ฉายาชวลิต ม. 1/4 8 2018-05-16 19:05:46
13. 27737 เด็กชายรวิพล มีนิล ม. 3/1 18 2018-05-16 22:29:26
14. 27735 เด็กชายพรรษา หิรัญรักษ์ ม. 3/1 16 2018-05-17 00:10:20
15. 28372 เด็กหญิงเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 2/1 37 2018-05-17 06:57:16
16. 28373 เด็กหญิงศศิวรรณ เกษโกวิท ม. 2/1 38 2018-05-17 06:57:55
17. 28689 เด็กหญิงศศิวิมล เกษโกวิท ม. 2/8 37 2018-05-17 06:58:43
18. 27743 เด็กชายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 3/1 24 2018-05-17 07:23:15
19. 29019 เด็กหญิงสุภวิตา ราชสงฆ์ ม. 1/3 39 2018-05-17 07:33:29
20. 28052 เด็กหญิงเกตน์นิภา ประคอง ม. 3/7 33 2018-05-17 13:50:35
21. 28679 เด็กหญิงชญานันท์ กล้าหาญ ม. 2/8 27 2018-05-17 14:47:23
22. 28053 เด็กหญิงชิดชนก เงินถา ม. 3/7 34 2018-05-17 21:23:52
23. 28026 เด็กชายทัตพงค์ ผสมทรัพย์ ม. 3/7 6 2018-05-18 14:15:24
24. 29204 เด็กหญิงณภัชชา สนทราพรพล ม. 1/8 24 2018-05-18 16:20:17
25. 28981 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขกะจะ ม. 1/3 1 2018-05-21 15:31:15
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com