ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00017
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นักสืบสายน้ำ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    211
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางรัชนี พรมจันทร์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูรัชนี พรมจันทร์ครูมรีจิ คงทรัตน์ครูพรรณิกา สุวรรณอำไพ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27104 เด็กหญิงเกศินี ศิลารักษ์ ม. 3/1 27104 2017-10-31 03:27:35
2. 27111 เด็กหญิงฐิติมา ประมวล ม. 3/1 27111 2017-10-31 03:28:13
3. 27134 นางสาวโสภิณา พลบุตร ม. 3/1 27134 2017-10-31 03:28:48
4. 27127 เด็กหญิงวารี คมขำ ม. 3/1 27127 2017-10-31 03:29:25
5. 28622 เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ม. 1/7 18 2017-10-31 14:39:10
6. 28606 เด็กชายไกรวิน ศิริธรรม ม. 1/7 2 2017-10-31 14:40:00
7. 28502 เด็กหญิงพนิดา ระวังภัย ม. 1/4 34 2017-10-31 14:40:21
8. 28504 เด็กหญิงพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 1/4 36 2017-10-31 14:40:39
9. 28488 เด็กหญิงขวัญหทัย ชีไธสง ม. 1/4 20 2017-10-31 14:41:26
10. 28612 เด็กชายธนกร เพิ่มพูน ม. 1/7 8 2017-10-31 14:41:39
11. 28503 เด็กหญิงพรรณธร สมคิด ม. 1/4 35 2017-10-31 14:42:09
12. 27978 เด็กชายณัฐดนัย ซื่อตรง ม. 2/6 9 2017-10-31 14:59:36
13. 27851 เด็กหญิงปวรา วอนเมือง ม. 2/3 31 2017-10-31 15:02:35
14. 28571 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินเงิน ม. 1/6 11 2017-10-31 15:04:28
15. 28569 เด็กชายนราวิชญ์ ยินดี ม. 1/6 9 2017-10-31 15:05:56
16. 28572 เด็กชายพลกฤต กล้าหาญ ม. 1/6 12 2017-10-31 15:06:10
17. 27864 เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ศักดิ์ ม. 2/3 44 2017-10-31 15:06:22
18. 28575 เด็กชายศราวิน แก้ววิเชียร ม. 1/6 15 2017-10-31 15:08:07
19. 28491 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 1/4 23 2017-10-31 15:12:25
20. 28623 เด็กชายวิชญพล อินปากดี ม. 1/7 19 2017-10-31 15:12:53
21. 28493 เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 1/4 25 2017-10-31 15:13:11
22. 28561 เด็กชายคณิติน งามเสงี่ยม ม. 1/6 2 2017-10-31 15:14:09
23. 28579 เด็กชายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 1/6 19 2017-10-31 15:14:14
24. 28577 เด็กชายสรณ์สิริ ศิริเวช ม. 1/6 28577 2017-11-21 15:33:37
25. 28563 เด็กชายจิรภัทร ศุภทัศนา ม. 1/6 28563 2017-11-28 14:55:29
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com