ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00016
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    223
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวกาญจนา หาทรัพย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูกาญจนา หาทรัพย์ครูกรรณิการ์ อรัญวงศ์ครูวิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28074 เด็กชายชญบูรณ์ สมบูรณ์ ม. 2/8 5 2017-10-31 14:39:02
2. 28072 เด็กชายคฑาวุธ ไข่ติยากุล ม. 2/8 3 2017-10-31 14:39:32
3. 28100 เด็กหญิงกนกพร สมทัด ม. 2/8 32 2017-10-31 14:40:23
4. 28082 เด็กชายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 2/8 13 2017-10-31 14:40:33
5. 27466 เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ลิ้ม ม. 3/8 28 2017-10-31 14:42:54
6. 27469 เด็กหญิงชนากานต์ ทองงาม ม. 3/8 31 2017-10-31 14:42:56
7. 27488 เด็กหญิงอลิชา สุขสวัสดิ์ ม. 3/8 50 2017-10-31 14:42:59
8. 28116 เด็กหญิงศิยากร พรมมาโฮม ม. 2/8 46 2017-10-31 14:43:10
9. 28114 เด็กหญิงมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 2/8 45 2017-10-31 14:43:12
10. 28070 เด็กชายกมลภพ ตุ่มผะกา ม. 2/8 1 2017-10-31 14:43:37
11. 27481 เด็กหญิงวรรณพร ทองสุข ม. 3/8 43 2017-10-31 14:43:46
12. 28099 เด็กหญิงกนกนิภา ภิญโญ ม. 2/8 31 2017-10-31 14:45:18
13. 28096 เด็กชายสุรเสกข์ จำเนียร ม. 2/8 26 2017-10-31 14:46:14
14. 28087 เด็กชายภูวดล รัตนภรณ์ ม. 2/8 18 2017-10-31 14:47:22
15. 28089 เด็กชายรชตะ วงศ์ศร ม. 2/8 20 2017-10-31 14:49:08
16. 28079 เด็กชายธีรภัทร ซื่อตรง ม. 2/8 10 2017-10-31 14:49:54
17. 28085 เด็กชายพิชญะ ศรีทองคำ ม. 2/8 16 2017-10-31 14:51:53
18. 27589 เด็กหญิงสิรีธร เฉลาฉายแสง ม. 3/11 27589 2017-10-31 15:00:44
19. 27475 เด็กหญิงปนัดดา ไชยคำภา ม. 3/8 37 2017-10-31 15:01:09
20. 27450 เด็กชายบวร วงศ์คงดี ม. 3/8 11 2017-10-31 15:04:29
21. 27910 เด็กหญิงแพรวา ลาภสาร ม. 2/4 39 2017-10-31 15:07:22
22. 27897 เด็กหญิงญาดา อรรถมงคลนาม ม. 2/4 27 2017-10-31 15:09:22
23. 28076 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุรกิจโกศล ม. 2/8 7 2017-10-31 15:27:24
24. 27908 เด็กหญิงพัศรัศกุล พึ่งฉ่ำ ม. 2/4 38 2017-11-06 12:53:09
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com