ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00016
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English is easy
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    English is easy
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวศิวาพร สุประพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28146 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยสิทธิอุดมศักดิ์ ม. 3/9 25 2018-05-16 18:41:56
2. 28144 เด็กหญิงมณฑกานต์ ใจดี ม. 3/9 23 2018-05-16 18:42:55
3. 28128 เด็กชายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 3/9 8 2018-05-16 18:43:29
4. 28142 เด็กหญิงพิมพา บุญเสริม ม. 3/9 21 2018-05-16 18:44:37
5. 28140 เด็กหญิงปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 3/9 19 2018-05-16 18:47:17
6. 28136 เด็กหญิงธนพร งามเสงี่ยม ม. 3/9 15 2018-05-16 18:49:28
7. 28139 เด็กหญิงนันทกานต์ เหลือรักษ์ ม. 3/9 18 2018-05-16 18:50:33
8. 28148 เด็กหญิงศิรินภา ปากน้ำ ม. 3/9 27 2018-05-16 18:51:20
9. 28143 เด็กหญิงแพรวา มุ่งหมายกิจ ม. 3/9 22 2018-05-16 18:52:02
10. 28145 เด็กหญิงมนัสนันท์ แพทย์รักษา ม. 3/9 24 2018-05-16 18:53:12
11. 28131 เด็กชายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 3/9 11 2018-05-16 18:53:32
12. 28147 เด็กหญิงศศิ ยวดยิ่ง ม. 3/9 27 2018-05-16 18:54:03
13. 28141 เด็กหญิงปรวิศา ปิ่นจอม ม. 3/9 20 2018-05-16 18:54:10
14. 27909 เด็กหญิงพิชญธิดา ยวงสอาด ม. 3/9 13 2018-05-16 19:54:27
15. 28123 เด็กชายนฤพนธ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 3/9 4 2018-05-16 20:04:16
16. 28120 เด็กชายกรวิชญ์ สำเนียงดี ม. 3/9 1 2018-05-16 20:05:49
17. 28127 เด็กชายภัทรพล ธิมาทาน ม. 3/9 7 2018-05-16 21:40:18
18. 28134 เด็กหญิงกฤติมา มัจฉา ม. 3/9 14 2018-05-16 21:40:49
19. 28126 เด็กชายพาทิศ เจริญผล ม. 3/9 6 2018-05-16 21:47:21
20. 28132 เด็กชายอินทัช กระจ่างประทีป ม. 3/9 12 2018-05-17 06:09:27
21. 28122 เด็กชายธนุรักษ์ บุญเสริมวรรณ ม. 3/9 3 2018-05-17 06:29:05
22. 28129 เด็กชายวิรุฬห์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 3/9 9 2018-05-17 07:10:05
23. 28121 เด็กชายธนภัทร คงสมบูรณ์ ม. 3/9 2 2018-05-17 12:50:43
24. 28130 เด็กชายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 3/9 10 2018-05-17 14:04:00
25. 28124 เด็กชายนัฐภาส ลาลัย ม. 3/9 5 2018-05-17 14:04:23
26. 28318 นางสาวชลลดา แสนสุธรรม ม. 6/10 28318 2018-05-18 16:33:20
27. 28137 เด็กหญิงธัญพร มุกดาสนิท ม. 3/9 28137 2018-05-18 16:33:32
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com