:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00015
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English for Drama
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    English for Drama
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28757 เด็กหญิงนันท์นลิน ลีสุริยาภรณ์ ม. 2/10 18 2018-05-16 18:23:45
2. 28749 เด็กหญิงณัฐกฤตา สุวรรณโน ม. 2/10 10 2018-05-16 18:25:01
3. 28755 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เจริญกิจ ม. 2/10 16 2018-05-16 18:26:38
4. 28747 เด็กหญิงชนเมธ บุญก่อเกื้อ ม. 2/10 8 2018-05-16 18:27:26
5. 28756 เด็กหญิงนันท์นภัส ลีสุริยาภรณ์ ม. 2/10 17 2018-05-16 18:27:58
6. 28751 เด็กหญิงณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 2/10 12 2018-05-16 18:28:08
7. 28754 เด็กหญิงธัญชนก คุณาเกื้อ ม. 2/10 15 2018-05-16 18:30:55
8. 28748 เด็กหญิงโชติกา ปรีดาธนะกุล ม. 2/10 9 2018-05-16 18:31:52
9. 28741 เด็กชายดนุภัทร ราญรอน ม. 2/10 2 2018-05-16 18:33:14
10. 28743 เด็กชายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 2/10 4 2018-05-16 18:33:57
11. 28761 เด็กหญิงรักษิตา เกียรติกุลดิลก ม. 2/10 22 2018-05-16 18:34:30
12. 28742 เด็กชายทรงวุฒิ โพธิ์เมือง ม. 2/10 3 2018-05-16 18:34:32
13. 28745 เด็กชายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 2/10 6 2018-05-16 18:35:43
14. 28746 เด็กชายสิรวิชญ์ ปักการะโถ ม. 2/10 7 2018-05-16 18:36:49
15. 28753 เด็กหญิงธนพร คงหอม ม. 2/10 14 2018-05-16 18:45:04
16. 28758 เด็กหญิงปุณยพัฒน์ มุลิ ม. 2/10 19 2018-05-16 18:45:18
17. 28752 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 2/10 13 2018-05-16 18:57:14
18. 28759 เด็กหญิงพีรดา เอมเจริญ ม. 2/10 20 2018-05-16 18:59:33
19. 28750 เด็กหญิงณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 2/10 11 2018-05-16 19:01:51
20. 28760 เด็กหญิงแพรเผ่าทอง เพิ่มสุวรรณ ม. 2/10 21 2018-05-16 19:02:27
21. 29053 เด็กหญิงวรันธร จันทรสูตร์ ม. 1/4 33 2018-05-16 19:28:42
22. 27747 เด็กหญิงชัญญานุช นิตยสกุล ม. 3/1 28 2018-05-16 21:37:37
23. 28952 เด็กชายพัทธพล จันทน์หอม ม. 1/2 12 2018-05-17 07:03:42
24. 29021 เด็กชายกิตตินันท์ เพิ่มพระคลัง ม. 1/4 1 2018-05-22 22:11:04
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com