ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00015
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    212
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวไอลดา มงคลสุข
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูไอลดา มงคลสุขครูเมธิยา พึ่งวงษ์ครูทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27181 เด็กหญิงพิมพิลดา พุทธรักษา ม. 3/2 27181 2017-10-31 11:54:35
2. 27187 เด็กหญิงสุนิสา แสงสว่าง ม. 3/2 27187 2017-10-31 11:54:51
3. 27162 เด็กหญิงจรัสรวี เจริญศรี ม. 3/2 27162 2017-10-31 11:55:07
4. 27161 นางสาวกิตติกา ผู้สำรอง ม. 3/2 27161 2017-10-31 11:55:20
5. 27177 เด็กหญิงพนิดา เย็นสนาน ม. 3/2 27177 2017-10-31 11:55:33
6. 28383 เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 1/2 28383 2017-10-31 11:55:48
7. 28387 เด็กชายนวมินทร์ สิ้นเคราะห์ ม. 1/2 28387 2017-10-31 11:55:58
8. 27176 เด็กหญิงพจนา เชสูงเนิน ม. 3/2 27176 2017-10-31 11:56:12
9. 27170 เด็กหญิงธนพร รายศิริ ม. 3/2 27170 2017-10-31 11:56:21
10. 27169 เด็กหญิงธนพร กิจมาพวานนท์ ม. 3/2 27169 2017-10-31 11:56:34
11. 27173 เด็กหญิงปณิดา ลี้ปฐมากุล ม. 3/2 27173 2017-10-31 11:56:57
12. 27175 เด็กหญิงปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 3/2 27175 2017-10-31 11:57:16
13. 28416 เด็กหญิงพีรดา ประสงค์รัตน์ ม. 1/2 28416 2017-10-31 11:57:42
14. 28408 เด็กหญิงนภัสสร ชัยชล ม. 1/2 28408 2017-10-31 11:57:55
15. 28411 เด็กหญิงบงกชมาศ เกิดสุข ม. 1/2 28411 2017-10-31 11:58:09
16. 27126 เด็กหญิงวาทินี พงษ์ปัทม์ ม. 3/1 38 2017-10-31 14:53:41
17. 27110 เด็กหญิงชลธิชา จุติชัย ม. 3/1 22 2017-10-31 14:59:24
18. 27763 เด็กหญิงสุชานาฎ มงคลเอี่ยม ม. 2/1 43 2017-10-31 15:00:58
19. 28731 เด็กหญิงจีรณา อดทน ม. 1/9 28731 2017-10-31 15:02:14
20. 27757 เด็กหญิงพนิตตา แซ่เอี้ยว ม. 2/1 37 2017-10-31 15:02:29
21. 27109 เด็กหญิงชญาณินท์ จงจิตร ม. 3/1 21 2017-10-31 15:02:46
22. 27166 เด็กหญิงฐิตาพร กุสสลานุภาพ ม. 3/2 26 2017-10-31 15:02:50
23. 28732 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 1/9 28732 2017-10-31 15:04:21
24. 27153 เด็กชายวรเชษฐ์ ปัทมนาวิน ม. 3/2 13 2017-10-31 15:12:12
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com