ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00014
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English around you
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    English around you
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสมพร ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29261 เด็กชายณภัทร ศิริจันทร์ ม. 1/10 29261 2018-05-16 11:06:12
2. 29262 เด็กชายณัฏภัทรพงศ์ บุญโจม ม. 1/10 29262 2018-05-16 11:06:42
3. 29263 เด็กชายธเนศ ภักคีรี ม. 1/10 29263 2018-05-16 11:07:22
4. 29264 เด็กชายธีรภัทร สุพิทยานันท์ ม. 1/10 29264 2018-05-16 11:08:11
5. 29265 เด็กชายนรภัทร เจนจิรวัฒนา ม. 1/10 29265 2018-05-16 11:08:36
6. 29266 เด็กชายพรพิทักษ์ ทองอุ่น ม. 1/10 29266 2018-05-16 11:08:47
7. 29267 เด็กชายภีมพล ผาสุขยืด ม. 1/10 29267 2018-05-16 11:09:04
8. 29268 เด็กชายศิริภัทร เสมอมิตร ม. 1/10 29268 2018-05-16 11:09:16
9. 29269 เด็กชายสิปปภาส ถวิล ม. 1/10 29269 2018-05-16 11:09:27
10. 29270 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขาวสุวรรณ ม. 1/10 29270 2018-05-16 11:09:39
11. 29271 เด็กหญิงเกณิกา เข่งทรัพย์ ม. 1/10 29271 2018-05-16 11:14:43
12. 29272 เด็กหญิงจรินันท์ สิทธิพร ม. 1/10 29272 2018-05-16 11:14:54
13. 29273 เด็กหญิงชนนาถ ธรรมสนิท ม. 1/10 29273 2018-05-16 11:15:02
14. 29274 เด็กหญิงณภัทร แซ่อึ๊ง ม. 1/10 29274 2018-05-16 11:15:17
15. 29275 เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนวิจิตร ม. 1/10 29275 2018-05-16 11:16:01
16. นางสาว 29277 2018-05-16 11:16:17
17. 29276 เด็กหญิงณัฐธินันท์ สรรพพันธ์ ม. 1/10 29276 2018-05-16 11:16:31
18. 29278 เด็กหญิงดวงขวัญ จูมทอง ม. 1/10 29278 2018-05-16 11:16:44
19. 29279 เด็กหญิงปริญญ์ เจียรักสุวรรณ ม. 1/10 29279 2018-05-16 11:17:01
20. 29280 เด็กหญิงปัญญาพร ยั่งยืน ม. 1/10 29280 2018-05-16 11:17:13
21. 29281 เด็กหญิงปุณฑรี ลิมป์สภาพกสิผล ม. 1/10 29281 2018-05-16 11:18:30
22. 29282 เด็กหญิงมณีรัตน์ วัฒน์ชัยพนา ม. 1/10 29282 2018-05-16 11:18:39
23. 29283 เด็กหญิงรุจิรา อินทรัตน์ ม. 1/10 29283 2018-05-16 11:18:47
24. 29284 เด็กหญิงวิมพ์วิภา โพปี ม. 1/10 29284 2018-05-16 11:18:56
25. 29285 เด็กหญิงศิรภัสสร ผดุงพล ม. 1/10 29285 2018-05-16 11:19:04
26. 29286 เด็กหญิงสลิลทิพย์ กล้าหาญ ม. 1/10 29286 2018-05-16 11:19:16
27. 29287 เด็กหญิงสิริมณฑน์ รัตนเพิ่มพูน ม. 1/10 29287 2018-05-16 11:19:29
28. 29288 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มงคลทิพย์ ม. 1/10 29288 2018-05-16 11:19:43
29. 29289 เด็กหญิงสุภัสสร สุภาเกตุ ม. 1/10 29289 2018-05-16 11:20:07
30. 29290 เด็กหญิงสุฤทัย แซ่คู ม. 1/10 29290 2018-05-16 11:20:29
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com