ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00014
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เกมส์วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    215
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายฉัตรายุทธ จัตสาร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูฉัตรายุทธ จัตสารครูเทียบดาว หมีโชติครูอุษา มะลิคำ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27272 เด็กชายอัฎพล สุติภวัน ม. 3/4 27272 2017-10-30 18:26:57
2. 27245 เด็กชายธนกร จรัสวิมล ม. 3/4 27245 2017-10-30 18:27:23
3. 27251 เด็กชายปิ่นมนัส มัชฌีมะ ม. 3/4 27251 2017-10-30 18:28:00
4. 27256 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขศิลป์ชัย ม. 3/4 27256 2017-10-30 18:28:21
5. 27255 เด็กชายพลพล เทศจันทร์ ม. 3/4 27255 2017-10-30 18:28:41
6. 28352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิสัยซื่อ ม. 1/1 28352 2017-10-30 18:29:27
7. 28357 เด็กหญิงชนิตา ประมาณู ม. 1/1 28357 2017-10-30 18:29:48
8. 28376 เด็กหญิงสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 1/1 28376 2017-10-30 18:30:19
9. 28378 เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร ม. 1/1 28378 2017-10-30 18:30:43
10. 27789 เด็กหญิงกุลิสรา จิตรภิรมย์ ม. 2/2 27789 2017-10-30 18:31:15
11. 27795 เด็กหญิงณัฐกุล ภู่ภูสิทธิ์ ม. 2/2 27795 2017-10-30 18:31:44
12. 27796 เด็กหญิงณัฐชา หูชัยสงค์ ม. 2/2 27796 2017-10-30 18:32:12
13. 27800 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เนตรวิจิตร ม. 2/2 27800 2017-10-30 18:32:33
14. 27808 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ คมสัน ม. 2/2 27808 2017-10-30 18:32:53
15. 27818 เด็กหญิงอทิตยา ดีการ ม. 2/2 27818 2017-10-30 18:33:12
16. 27249 เด็กชายนาวิน ค้ำจุน ม. 3/4 27249 2017-10-30 18:33:59
17. 27246 เด็กชายธวัชชัย แซ่อุ่ย ม. 3/4 27246 2017-10-30 18:34:15
18. 28637 เด็กหญิงธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 1/7 33 2017-10-31 14:38:09
19. 28627 เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 1/7 23 2017-10-31 14:40:47
20. 28336 เด็กชายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 1/1 2 2017-10-31 14:49:50
21. 28340 เด็กชายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 1/1 6 2017-10-31 14:58:57
22. 28590 เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยคำภา ม. 1/6 30 2017-10-31 15:03:17
23. 27805 เด็กหญิงพรศิริ เหลืองพิทักษ์ ม. 2/2 35 2017-10-31 15:21:25
24. 27815 เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณโชติ ม. 2/2 45 2017-10-31 15:21:27
25. 28335 เด็กชายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 1/1 28335 2017-12-06 08:50:27
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com