ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00013
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    216
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูนพรัตน์  ทาตะภิรมย์ครูปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ครูทัศนีย์ ดลกุล
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28467 เด็กหญิงอรณิชา ฉายาชวลิต ม. 1/3 43 2017-10-31 14:48:36
2. 28455 เด็กหญิงภัคจิรา ห่างภัย ม. 1/3 31 2017-10-31 14:58:30
3. 28465 เด็กหญิงอทิชา กระแส ม. 1/3 41 2017-10-31 15:00:55
4. 28461 เด็กหญิงสโรชา เสือกระจ่าง ม. 1/3 37 2017-10-31 15:03:03
5. 27927 เด็กชายทินภัทร ประเสริฐธรรม ม. 2/5 8 2017-10-31 15:09:44
6. 28414 เด็กหญิงพรทิพย์ เกษอุดม ม. 1/2 35 2017-10-31 15:10:09
7. 28668 เด็กชายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 1/8 18 2017-10-31 15:10:12
8. 28664 เด็กชายพงศกร นาวีกุล ม. 1/8 14 2017-10-31 15:10:21
9. 28667 เด็กชายภาคภูมิ ภูษาทอง ม. 1/8 17 2017-10-31 15:10:22
10. 27936 เด็กชายรัตนไพศาล เสมาสว่าง ม. 2/5 17 2017-10-31 15:10:39
11. 27937 เด็กชายราชนาวี พลเสน ม. 2/5 18 2017-10-31 15:11:14
12. 27944 เด็กชายอนุกูล เสพกลาง ม. 2/5 25 2017-10-31 15:11:52
13. 27939 เด็กชายวาทิต บุญส่งเสริม ม. 2/5 20 2017-10-31 15:12:43
14. 27798 เด็กหญิงณัฐนิชา จำปาเนียม ม. 2/2 28 2017-10-31 15:17:19
15. 27942 เด็กชายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 2/5 23 2017-10-31 15:17:33
16. 27926 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอาจ ม. 2/5 7 2017-10-31 15:17:35
17. 28119 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญส่ง ม. 2/8 30 2017-10-31 15:17:50
18. 28081 เด็กชายนาธาน พานนนท์ ม. 2/8 12 2017-10-31 15:18:06
19. 27819 เด็กหญิงอมรา สุวรรณราย ม. 2/2 49 2017-10-31 15:18:08
20. 27929 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมใจ ม. 2/5 10 2017-10-31 15:18:28
21. 27932 เด็กชายนิธิ ศรีคำแหง ม. 2/5 13 2017-10-31 15:18:37
22. 28550 เด็กหญิงภูตะวัน พูลเพิ่ม ม. 1/5 35 2017-10-31 15:18:47
23. 28525 เด็กหญิงชนิตรา จันถะ ม. 2/2 50 2017-10-31 15:18:48
24. 28583 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 1/6 23 2017-10-31 15:18:53
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com