ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00013
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    บทเรียนการ์ตูน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    บทเรียนการ์ตูน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28580 เด็กชายสุเมธ สมานไทย ม. 2/6 20 2018-05-16 18:00:32
2. 28954 เด็กชายวีรภัทร ม่วงเขาย้อย ม. 1/2 14 2018-05-16 18:00:40
3. 28462 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญกลิ่น ม. 2/3 38 2018-05-16 18:01:29
4. 28463 เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 2/3 39 2018-05-16 18:12:35
5. 28560 เด็กชายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 2/6 1 2018-05-16 18:15:57
6. 28924 เด็กหญิงณิชานาฏ อยู่คงแก้ว ม. 1/1 24 2018-05-16 18:28:03
7. 29066 เด็กชายนัทธภูมิ นิสัยซื่อ ม. 1/5 5 2018-05-16 18:36:35
8. 28576 เด็กชายศิวภัทร์ หลักทรัพย์ ม. 2/6 16 2018-05-16 18:38:03
9. 28566 เด็กชายธนดล วงค์พึ่ง ม. 2/6 6 2018-05-16 19:29:19
10. 29240 เด็กชายเศรษฐกิจ ศรีพรหมมา ม. 1/9 20 2018-05-16 20:01:01
11. 29166 เด็กหญิงโญษิตา สุขเจริญ ม. 1/7 26 2018-05-16 20:01:56
12. 29185 เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นสูงเนิน ม. 1/8 5 2018-05-16 20:17:13
13. 29144 เด็กชายธีรวีร์ กุลธนาเรืองกิตติ์ ม. 1/7 4 2018-05-16 20:25:30
14. 28452 เด็กหญิงพรนัชชา เสาวคนธ์ ม. 2/3 28 2018-05-16 20:29:38
15. 28459 เด็กหญิงวรดา นิ่มเรือง ม. 2/3 35 2018-05-16 20:30:22
16. 28466 เด็กหญิงอมลวรรณ ฉายาชวลิต ม. 2/3 42 2018-05-16 20:48:20
17. 28469 เด็กหญิงอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 2/3 45 2018-05-16 20:55:23
18. 28937 เด็กหญิงสุณิชากมล ลิมป์สภาพกสิผล ม. 1/1 37 2018-05-16 21:18:02
19. 29197 เด็กชายโสภณ บุญเฟื่องฟู ม. 1/8 17 2018-05-16 22:00:43
20. 29052 เด็กหญิงลดาวดี แม้นพวก ม. 1/4 32 2018-05-16 22:05:40
21. 28676 เด็กชายอาทิตย์ อยู่คง ม. 2/8 25 2018-05-17 05:57:31
22. 28910 เด็กชายวีรภัทร รัตนวิจิตร ม. 1/1 10 2018-05-17 06:49:49
23. 28606 เด็กชายไกรวิน ศิริธรรม ม. 2/7 2 2018-05-17 06:50:07
24. 28650 เด็กชายกนกพล หาทรัพย์ ม. 2/8 1 2018-05-17 07:02:44
25. 28564 เด็กชายชลธาร งามฉวี ม. 2/6 4 2018-05-17 07:03:37
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com