ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00012
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    โอริกามิ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    โอริกามิ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27788 เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 3/2 27788 2018-05-16 12:57:42
2. 27801 เด็กหญิงธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 3/2 27801 2018-05-16 12:58:17
3. 27811 เด็กหญิงมัณฑนา พลนงค์ ม. 3/2 27811 2018-05-16 12:59:03
4. 27807 เด็กหญิงพัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 3/2 27807 2018-05-16 12:59:29
5. 27817 เด็กหญิงสิรีธร สุขสงวน ม. 3/2 27817 2018-05-16 12:59:52
6. 27797 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธศรี ม. 3/2 27797 2018-05-16 13:00:08
7. 27802 เด็กหญิงนัดดา ครองสติ ม. 3/2 27802 2018-05-16 13:01:41
8. 27804 เด็กหญิงพรชิตา แก้ววงศ์ษา ม. 3/2 27804 2018-05-16 13:01:58
9. 27810 เด็กหญิงภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 3/2 27810 2018-05-16 13:02:15
10. 27816 เด็กหญิงสรินญา งามฉวี ม. 3/2 27816 2018-05-16 13:02:30
11. 27812 เด็กหญิงรติมา ประมวล ม. 3/2 27812 2018-05-16 13:04:53
12. 28348 เด็กชายอาทร แทนทด ม. 2/1 28348 2018-05-16 13:05:27
13. 28379 เด็กหญิงอุษา เกิดผล ม. 2/1 28379 2018-05-16 13:06:18
14. 28418 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ ม. 2/2 39 2018-05-16 17:58:15
15. 28400 เด็กหญิงกุลปาลี ปิ่นจอม ม. 2/2 22 2018-05-16 18:03:40
16. 27731 เด็กชายธนกฤต นิธิพรชัยกุล ม. 3/1 12 2018-05-16 18:05:01
17. 28922 เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวานเสนาะ ม. 1/1 22 2018-05-16 18:16:18
18. 27742 เด็กชายอนุภาพ เครืออนันต์ ม. 3/1 23 2018-05-16 18:17:08
19. 29050 เด็กหญิงภาวินี ทองถนอม ม. 1/4 30 2018-05-16 18:17:11
20. 28938 เด็กหญิงสุทัตตา สุคันธวณิช ม. 1/1 38 2018-05-16 18:18:42
21. 29218 เด็กหญิงสิตานันท์ ชมเหิม ม. 1/8 38 2018-05-16 18:29:24
22. 28918 เด็กหญิงกฤตติพร ศิริสวัสดิ์ ม. 1/1 18 2018-05-16 18:51:30
23. 29210 เด็กหญิงพัชรา เจริญมาก ม. 1/8 30 2018-05-16 19:00:55
24. 28962 เด็กหญิงชมพูนุท ประกอบกิจ ม. 1/2 23 2018-05-16 19:07:36
25. 28413 เด็กหญิงปุณิกา วิทยานุกรณ์ ม. 2/2 34 2018-05-16 21:27:13
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com