ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00012
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    บทเรียนการ์ตูน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    347
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูทวินันท์ มณีโรจน์ครูอังคณา กรีณะราครูอธิพันธ์ เหลืองชัยชาญ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27341 เด็กชายฐิติพงศ์ มังกรวงค์ ม. 3/6 3 2017-10-31 14:54:50
2. 27774 เด็กชายชินโชติ โชคเศรษฐกิจ ม. 2/2 5 2017-10-31 14:56:47
3. 27343 เด็กชายณัฐชนน นิสัยมั่น ม. 3/6 5 2017-10-31 14:57:25
4. 27351 เด็กชายพลพล สังเกต ม. 3/6 13 2017-10-31 14:57:27
5. 28650 เด็กชายกนกพล หาทรัพย์ ม. 1/8 1 2017-10-31 14:57:27
6. 28660 เด็กชายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 1/8 10 2017-10-31 14:57:46
7. 27350 เด็กชายธีรภัทร เย็นสนาน ม. 3/6 12 2017-10-31 14:57:58
8. 27775 เด็กชายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 2/2 6 2017-10-31 14:59:00
9. 27356 เด็กชายวีรศรุต ตาเสนา ม. 3/6 17 2017-10-31 14:59:02
10. 27339 เด็กชายจิตรทิวัส กล้าหาญ ม. 3/6 1 2017-10-31 14:59:12
11. 27259 เด็กชายวรายุส เวียนหา ม. 3/4 21 2017-10-31 14:59:33
12. 28580 เด็กชายสุเมธ สมานไทย ม. 1/6 20 2017-10-31 14:59:39
13. 28566 เด็กชายธนดล วงค์พึ่ง ม. 1/6 6 2017-10-31 15:00:06
14. 27264 เด็กชายศุภากร บุญไทย ม. 3/4 26 2017-10-31 15:00:17
15. 28560 เด็กชายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 1/6 1 2017-10-31 15:00:22
16. 28662 เด็กชายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 1/8 12 2017-10-31 15:00:23
17. 28564 เด็กชายชลธาร งามฉวี ม. 1/6 4 2017-10-31 15:00:44
18. 27347 เด็กชายธรรมจักร พันธุ์นาค ม. 3/6 9 2017-10-31 15:00:49
19. 27354 เด็กชายภูรินท์ ปฏิสังข์ ม. 3/6 15 2017-10-31 15:01:07
20. 27261 เด็กชายวัชรากร ภู่งาม ม. 3/4 23 2017-10-31 15:01:42
21. 28576 เด็กชายศิวภัทร์ หลักทรัพย์ ม. 1/6 16 2017-10-31 15:01:57
22. 27348 เด็กชายธวัชชัย บำรุง ม. 3/6 10 2017-10-31 15:02:06
23. 28652 เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 1/8 3 2017-10-31 15:02:09
24. 27342 เด็กชายณภัทร สุริโยภาส ม. 3/6 4 2017-10-31 15:02:13
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com