ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00011
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    โอริกามิ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    532
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูนงเยาว์ เรืองบุญส่งครูกัลยาณี หนูพัดครูสาธิต สกุลวงษ์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27812 เด็กหญิงรติมา ประมวล ม. 2/2 27812 2017-10-31 08:48:24
2. 27802 เด็กหญิงนัดดา ครองสติ ม. 2/2 27802 2017-10-31 08:49:27
3. 27810 เด็กหญิงภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 2/2 27810 2017-10-31 08:50:46
4. 27804 เด็กหญิงพรชิตา แก้ววงศ์ษา ม. 2/2 27804 2017-10-31 08:51:00
5. 27772 เด็กชายจิรพงษ์ ชื่นไทย ม. 2/2 27772 2017-10-31 08:51:14
6. 27797 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธศรี ม. 2/2 27797 2017-10-31 08:51:34
7. 27817 เด็กหญิงสิรีธร สุขสงวน ม. 2/2 27817 2017-10-31 08:51:50
8. 27742 เด็กชายอนุภาพ เครืออนันต์ ม. 2/1 27742 2017-10-31 08:52:09
9. 27731 เด็กชายธนกฤต นิธิพรชัยกุล ม. 2/1 27731 2017-10-31 08:52:24
10. 27811 เด็กหญิงมัณฑนา พลนงค์ ม. 2/2 41 2017-10-31 14:39:37
11. 27801 เด็กหญิงธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 2/2 31 2017-10-31 14:40:21
12. 27807 เด็กหญิงพัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 2/2 37 2017-10-31 14:42:24
13. 27771 เด็กชายกิตตวรรณ ทรงวศิน ม. 2/2 2 2017-10-31 14:49:26
14. 27777 เด็กชายธนกฤต บัญญัติ ม. 2/2 8 2017-10-31 14:49:43
15. 27782 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 2/2 13 2017-10-31 14:49:50
16. 27785 เด็กชายสารินทร์ แก่นหามูล ม. 2/2 15 2017-10-31 14:51:35
17. 27779 เด็กชายธวัชชัย เจนจัดการ ม. 2/2 10 2017-10-31 14:57:29
18. 28418 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ ม. 1/2 39 2017-10-31 14:57:33
19. 27786 เด็กชายอัจฉริยะ สละชั่ว ม. 2/2 17 2017-10-31 14:58:08
20. 27778 เด็กชายธนพจน์ นาคศิริ ม. 2/2 9 2017-10-31 15:00:25
21. 28379 เด็กหญิงอุษา เกิดผล ม. 1/1 44 2017-10-31 15:02:36
22. 27776 เด็กชายดินทร์บดี ดีพื้น ม. 2/2 7 2017-10-31 15:02:48
23. 28674 เด็กชายสุรณัฎฐ์ ประสมทรัพย์ ม. 1/8 23 2017-10-31 15:04:03
24. 28348 เด็กชายอาทร แทนทด ม. 1/1 14 2017-10-31 15:04:45
25. 27788 เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 2/2 27788 2017-10-31 15:20:04
26. 27816 เด็กหญิงสรินญา งามฉวี ม. 2/2 27816 2017-10-31 15:22:27
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com