ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00010
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    คณิตคิดเร็ว
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    คณิตคิดเร็ว
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอิสระ อิภิโซ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27734 เด็กชายปภังกร บุญเถื่อน ม. 3/1 15 2018-05-16 18:05:03
2. 28657 เด็กชายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 2/2 19 2018-05-16 18:10:46
3. 28364 เด็กหญิงน่านน้ำ เกตุวิเชียร ม. 2/1 30 2018-05-16 18:24:27
4. 27785 เด็กชายสารินทร์ แก่นหามูล ม. 3/2 16 2018-05-16 18:30:29
5. 28436 เด็กชายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 2/3 12 2018-05-16 18:31:05
6. 28904 เด็กชายทิวากร อุ่มแสง ม. 1/1 4 2018-05-16 18:32:47
7. 28528 เด็กชายศุทธานต์ เร่งร้อน ม. 2/5 13 2018-05-16 18:45:00
8. 28543 เด็กหญิงณิชา กล้วยไม้ ม. 2/5 28 2018-05-16 18:50:13
9. 28731 เด็กหญิงจีรณา อดทน ม. 2/9 37 2018-05-16 18:51:31
10. 28729 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 2/9 35 2018-05-16 18:52:42
11. 28732 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 2/9 38 2018-05-16 18:52:50
12. 28540 เด็กหญิงฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 2/5 25 2018-05-16 19:09:22
13. 28545 เด็กหญิงธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 2/5 30 2018-05-16 19:10:04
14. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 1/2 28 2018-05-16 19:26:21
15. 29147 เด็กชายพสิษฐิ์ ธนวัติมงคลพร ม. 1/7 15 2018-05-16 19:32:39
16. 29073 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 1/5 12 2018-05-16 20:05:26
17. 28336 เด็กชายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 2/1 2 2018-05-16 21:44:06
18. 28905 เด็กชายปิลันธน์ ตระกูลดี ม. 1/1 5 2018-05-16 22:02:26
19. 28541 เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทิพย์ ม. 2/5 26 2018-05-16 23:39:42
20. 27965 เด็กชายชากร แก้วโยธา ม. 3/5 28 2018-05-17 07:23:18
21. 28505 เด็กหญิงพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 2/4 36 2018-05-17 07:25:06
22. 27930 เด็กชายนครินทร์ ขำขจร ม. 3/5 11 2018-05-17 07:27:13
23. 28947 เด็กชายเปรม ตรงชื่น ม. 1/2 7 2018-05-22 18:14:55
24. 28942 เด็กชายไชยศิรภัทร อุทธการ ม. 1/2 2 2018-05-22 18:46:27
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com