ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00010
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ซูโดกุ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    542
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางจิตตราพร แพสา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูจิตตราพร แพสาครูยอดหทัย รีศรีคำครูวิษณุ กุณฑลบุตร
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28374 เด็กหญิงศุภิสรา พ้นเคราะห์ ม. 1/1 28374 2017-10-31 13:03:45
2. 27551 เด็กหญิงวรญา สุวรรณโชติ ม. 3/10 27551 2017-10-31 13:04:23
3. 27541 เด็กหญิงปัณฑารีย์ วิทยะวรกาญจน์ ม. 3/10 27541 2017-10-31 13:04:33
4. 27516 เด็กชายณภัทร มีบุญ ม. 3/10 27516 2017-10-31 13:04:47
5. 27537 เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ปัตถา ม. 3/10 27537 2017-10-31 13:04:59
6. 27538 เด็กหญิงณิชมน ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/10 27538 2017-10-31 13:05:12
7. 27547 เด็กหญิงเพชรลดา ผสมทรัพย์ ม. 3/10 27547 2017-10-31 13:05:22
8. 28501 เด็กหญิงปานฤทัย ศิริมูล ม. 1/4 33 2017-10-31 14:39:22
9. 28359 เด็กหญิงชยานันท์ คำแหง ม. 1/1 25 2017-10-31 14:54:46
10. 27955 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สพรั่งผล ม. 2/5 36 2017-10-31 15:21:08
11. 27952 เด็กหญิงชนาพร หวังผล ม. 2/5 33 2017-10-31 15:22:22
12. 27957 เด็กหญิงณัฐพร ศรพรม ม. 2/5 38 2017-10-31 15:23:06
13. 27962 เด็กหญิงพิมพ์ผกา อารี ม. 2/5 43 2017-10-31 15:23:40
14. 27969 เด็กหญิงอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 2/5 48 2017-10-31 15:25:00
15. 27823 เด็กชายธนพล งามเสงี่ยม ม. 2/3 4 2017-11-23 19:35:40
16. 27828 เด็กชายรพีพัฒน์ ยาโตปะมา ม. 2/3 9 2017-11-24 07:39:13
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com