ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00001
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เครื่องประดับไทย 1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    328
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ , ครูสุปาณี อิงองการ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28487 เด็กหญิงกิตติมา ศรีสุข ม. 1/4 19 2017-10-31 14:38:58
2. 28507 เด็กหญิงมณธิชา วงศ์เมือง ม. 1/4 38 2017-10-31 14:39:32
3. 28510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 1/4 41 2017-10-31 14:39:34
4. 28500 เด็กหญิงปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 1/4 32 2017-10-31 14:39:36
5. 28498 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 1/4 30 2017-10-31 14:39:43
6. 28511 เด็กหญิงวราภรณ์ สุขวารี ม. 1/4 41 2017-10-31 14:39:57
7. 28496 เด็กหญิงนฤมล ปรากฏ ม. 1/4 28 2017-10-31 14:39:58
8. 28508 เด็กหญิงมัญชรัตน์ ได้รูป ม. 1/4 39 2017-10-31 14:41:28
9. 28494 เด็กหญิงธนิตา ศรีนอบน้อม ม. 1/4 26 2017-10-31 14:42:42
10. 28007 เด็กหญิงดวงอร จูมทอง ม. 2/6 38 2017-10-31 14:49:04
11. 28585 เด็กหญิงกาญจนา หอมหวล ม. 1/6 25 2017-10-31 14:49:48
12. 28010 เด็กหญิงปียะวรรณ ปราณนัทธี ม. 2/6 41 2017-10-31 15:00:28
13. 28597 เด็กหญิงวรรษมน อินกอ ม. 1/6 37 2017-10-31 15:00:35
14. 28015 เด็กหญิงสุทินา หาญหล้า ม. 2/6 46 2017-10-31 15:04:13
15. 28009 เด็กหญิงบัณฑิตา แสนคำ ม. 2/6 40 2017-10-31 15:07:11
16. 28008 เด็กหญิงธีนิดา แก้ววัน ม. 2/6 39 2017-10-31 15:07:29
17. 28017 เด็กหญิงสุวพิชญ์ แป้นรินทร์ ม. 2/6 48 2017-10-31 15:08:21
18. 28019 เด็กหญิงอติกานต์ นกน้อย ม. 2/6 50 2017-10-31 15:08:27
19. 27991 เด็กชายมนพัตน์ เจริญรื่น ม. 2/6 22 2017-10-31 15:09:10
20. 28012 เด็กหญิง วรัญญา ช่างเหล็ก ม. 2/6 43 2017-10-31 15:09:27
21. 28003 เด็กหญิงกฤษชนก สุวรรณโชติ ม. 2/6 34 2017-10-31 15:10:07
22. 28011 เด็กหญิงเยาวพา ศรีหงษ์ ม. 2/6 42 2017-10-31 15:11:50
23. 27186 เด็กหญิงศศิวิมล โคตรสีวงษ์ ม. 3/2 46 2017-10-31 15:22:02
24. 27165 เด็กหญิงชนิดาภา มั่นคง ม. 3/2 25 2017-10-31 15:23:12
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com