:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00001
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.1-11
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    232
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอังคณา กรีณะรา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29291 เด็กชายกฤตเมธ รื่นรมย์ ม. 1/11 29291 2018-05-16 13:09:42
2. 29293 เด็กชายกันต์ธีร์ พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/11 29293 2018-05-16 13:10:11
3. 29294 เด็กชายณัฐิวุฒิ ตรึกตรอง ม. 1/11 29294 2018-05-16 13:10:31
4. 29295 เด็กชายธนดล คล้ายคลึง ม. 1/11 29295 2018-05-16 13:10:43
5. 29296 เด็กชายปวริสร์ จันทรส ม. 1/11 29296 2018-05-16 13:10:56
6. 29297 เด็กชายปัญญาสิริ อาจศัตรู ม. 1/11 29297 2018-05-16 13:11:09
7. 29298 เด็กชายพงศกร ธรรมสนิท ม. 1/11 29298 2018-05-16 13:11:34
8. 29299 เด็กชายภาณุพงศ์ งามเสงี่ยม ม. 1/11 29299 2018-05-16 13:11:51
9. 29300 เด็กชายวลัญช์ เจนกระบวนหัด ม. 1/11 29300 2018-05-16 13:12:07
10. 29301 เด็กชายศิริชัย วงค์ภักดี ม. 1/11 29301 2018-05-16 13:12:36
11. 29302 เด็กชายศุภโชค วงศ์รักษ์ ม. 1/11 29302 2018-05-16 13:12:50
12. 29303 เด็กชายสรวิชญ์ เย็นใจ ม. 1/11 29303 2018-05-16 13:13:20
13. 29304 เด็กชายเสฏฐนันท์ พลคำ ม. 1/11 29304 2018-05-16 13:13:36
14. 29305 เด็กหญิงจิตรวรรณ อ่อนนิ่ม ม. 1/11 29305 2018-05-16 13:13:46
15. 29306 เด็กหญิงจิรภัทร์ รัตนวิจิตร ม. 1/11 29306 2018-05-16 13:14:01
16. 29307 เด็กหญิงชนัญธิดา มั่งคั่ง ม. 1/11 29307 2018-05-16 13:14:15
17. 29308 เด็กหญิงชวัลนุช สมชิต ม. 1/11 29308 2018-05-16 13:14:27
18. 29309 เด็กหญิงชัยรัมภา เจริญสุข ม. 1/11 29309 2018-05-16 13:14:41
19. 29310 เด็กหญิงชาลิสา มุ่งหมายผล ม. 1/11 29310 2018-05-16 13:14:55
20. 29311 เด็กหญิงญาตา สุวรรณโชติ ม. 1/11 29311 2018-05-16 13:15:09
21. 29312 เด็กหญิงฐิติพร เกษกุล ม. 1/11 29312 2018-05-16 13:15:31
22. 29313 เด็กหญิงณัฐณิชา กุมภศุก ม. 1/11 29313 2018-05-16 13:15:42
23. 29314 เด็กหญิงทับทิมจันท์ จีนพล ม. 1/11 29314 2018-05-16 13:15:59
24. 29315 เด็กหญิงนรีกานต์ นึกสม ม. 1/11 29315 2018-05-16 13:16:20
25. 29316 นายปพิชญาน์ แสงสุวรรณุ ม. 1/11 29316 2018-05-16 13:17:22
26. 29317 เด็กหญิงภคพร อรัญยกรกุล ม. 1/11 29317 2018-05-16 13:17:32
27. 29319 เด็กหญิงวนิษฐา พ้นเคราะห์ ม. 1/11 29319 2018-05-16 13:17:49
28. 29318 เด็กหญิงรัตนรัตน์ รัตนวิจิตร ม. 1/11 29318 2018-05-16 13:18:05
29. 29320 เด็กหญิงวริศรา ลือชัยราม ม. 1/11 29320 2018-05-16 13:18:21
30. 29321 เด็กหญิงวิรมณ เที่ยงแท้ ม. 1/11 29321 2018-05-16 13:18:37
31. 29322 เด็กหญิงสิตภัทร ไกรเพชร ม. 1/11 29322 2018-05-16 13:19:03
32. 29323 เด็กหญิงสุภาวดี จันทหาร ม. 1/11 29323 2018-05-16 13:19:15
33. 29324 เด็กหญิงอภิชญา จันทร์หอม ม. 1/11 29324 2018-05-16 13:19:31
34. 29325 เด็กหญิงอาภาสิริ วรรณศิริ ม. 1/11 29325 2018-05-16 13:19:44
35. 29326 เด็กหญิงอุษณิษา แพงโสภา ม. 1/11 29326 2018-05-16 13:20:04
36. 29292 เด็กชายกันต์กวี บุญคง ม. 1/11 29292 2018-05-17 15:43:47
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com