ค้นหาข้อมูลชื่อลดเวลาเรียน :  
ลำดับที่ รหัส H ชื่อลดเวลาเรียน ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. แบบองค์รวม 4 H  เครื่องประดับไทย 1 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
2. แบบองค์รวม 4 H  เครื่องประดับไทย 2 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอารี บัวคุ้มภัย 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
3. แบบองค์รวม 4 H  สร้างสรรค์งานเขียน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางอุษา อังศุพฤกษ์ 24 คน 16 คน ลงทะเบียน
4. แบบองค์รวม 4 H  งานฝีมือสร้างรายได้ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาววณิชชา รำร้อง 24 คน 6 คน ลงทะเบียน
5. แบบองค์รวม 4 H  นักอ่านรุ่นเยาว์ สู่นักข่าวมืออาชีพ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม 24 คน 7 คน ลงทะเบียน
6. แบบองค์รวม 4 H  A-MATH ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
7. แบบองค์รวม 4 H  หมากล้อม ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางวิไลภรณ์ อินป้อ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
8. แบบองค์รวม 4 H  คณิตศิลป์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
9. แบบองค์รวม 4 H  คิดเลขเร็ว ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางยุพิน เอมเจริญ 24 คน 17 คน ลงทะเบียน
10. แบบองค์รวม 4 H  ซูโดกุ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางจิตตราพร แพสา 24 คน 16 คน ลงทะเบียน
11. แบบองค์รวม 4 H  โอริกามิ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 24 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
12. แบบองค์รวม 4 H  บทเรียนการ์ตูน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
13. แบบองค์รวม 4 H  นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
14. แบบองค์รวม 4 H  เกมส์วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายฉัตรายุทธ จัตสาร 24 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
15. แบบองค์รวม 4 H  ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวไอลดา มงคลสุข 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
16. แบบองค์รวม 4 H  วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
17. แบบองค์รวม 4 H  นักสืบสายน้ำ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางรัชนี พรมจันทร์ 24 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
18. แบบองค์รวม 4 H  ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์จากสิ่งของเหลือใช้ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา 24 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
19. แบบองค์รวม 4 H  Bio club ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางดวงนภา ศรีพารา 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
20. แบบองค์รวม 4 H  ขวัญเรือน (ประดิษฐ์วัสดุต่าง ๆ / อาหาร / เครื่องใช้ต่าง ๆ) ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
21. แบบองค์รวม 4 H  เรือน อโรคยา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสร้อยแก้ว บุญปก 24 คน 15 คน ลงทะเบียน
22. แบบองค์รวม 4 H  ตำรับไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 24 คน 22 คน ลงทะเบียน
23. แบบองค์รวม 4 H  เรื่องสั้นผ่านเลนส์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายกิตติ วิริยะกิจ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
24. แบบองค์รวม 4 H  ริบบิ้นสร้างรายได้ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
25. แบบองค์รวม 4 H  ร้องเล่น ครื้นเครง เพลงหรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายพิทักษ์ จันทิศ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
26. แบบองค์รวม 4 H  รวมศิลป์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายประกิต กัลปากรณ์ชัย 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
27. แบบองค์รวม 4 H  Step line dance ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวสมหญิง ศรีรื่น 24 คน 8 คน ลงทะเบียน
28. แบบองค์รวม 4 H  ดนตรีสากล 1 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ 24 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
29. แบบองค์รวม 4 H  ดนตรีไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายวิทวัฒน์ มาทอง 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
30. แบบองค์รวม 4 H  นาฏศิลป์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 24 คน 20 คน ลงทะเบียน
31. แบบองค์รวม 4 H  วอลเลย์บอลชายหาด ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
32. แบบองค์รวม 4 H  เปตอง ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
33. แบบองค์รวม 4 H  วู้ดบอล ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
34. แบบองค์รวม 4 H  ฟุตบอล U16 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายณภัทร เหลืองเจริญ 24 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
35. แบบองค์รวม 4 H  ฟุตบอล U14 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายบรรพต สันตะพันธ์ 24 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
36. แบบองค์รวม 4 H  กอล์ฟ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสุรพล บุญช่วยเหลือ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
37. แบบองค์รวม 4 H  เซปักตะกร้อ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
38. แบบองค์รวม 4 H  English for fun ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสมพร ทาตะภิรมย์ 24 คน 19 คน ลงทะเบียน
39. แบบองค์รวม 4 H  Fun movies ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวนันทพร เตศิริ 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
40. แบบองค์รวม 4 H  Coffee English ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 24 คน 14 คน ลงทะเบียน
41. แบบองค์รวม 4 H  วัฒนธรรมจีน1 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
42. แบบองค์รวม 4 H  วัฒนธรรมจีน 2 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 24 คน 11 คน ลงทะเบียน
43. แบบองค์รวม 4 H  Crossword ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสุกันยา คุ้มหอม 24 คน 22 คน ลงทะเบียน
44. แบบองค์รวม 4 H  ประดิดประดอย ( รับเฉพาะนักเรียนหญิง ) ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
45. แบบองค์รวม 4 H  English for Entertainment ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวชวนพิศ วงค์คช 24 คน 11 คน ลงทะเบียน
46. แบบองค์รวม 4 H  I love English ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
47. แบบองค์รวม 4 H  English game ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 24 คน 19 คน ลงทะเบียน
48. แบบองค์รวม 4 H  English around us ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 24 คน 13 คน ลงทะเบียน
49. แบบองค์รวม 4 H  Happy English ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายคเณศ นามนัย 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
50. แบบองค์รวม 4 H  ช่างพื้นฐาน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายพีระ วงศ์คงดี 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
51. แบบองค์รวม 4 H  งานไม้หรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
52. แบบองค์รวม 4 H  ยุวเกษตร ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอิศรา อิศรานุวัตร 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
53. แบบองค์รวม 4 H  การจัดสวนถาด ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
54. แบบองค์รวม 4 H  ผักสวนครัว รั้วกินได้ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสายันต์ แพทย์กิจ 24 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
55. แบบองค์รวม 4 H  งานสวยด้วยมือเรา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
56. แบบองค์รวม 4 H  ประดิษฐ์พาเพลิน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 24 คน 22 คน ลงทะเบียน
57. แบบองค์รวม 4 H  หนังสือประดิษฐ์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
58. แบบองค์รวม 4 H  กระดาษหรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
59. แบบองค์รวม 4 H  D.I.Y by KLAENG ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายทรงชัย เย็นสนาน 24 คน 27 คน สมัครครบแล้ว
60. แบบองค์รวม 4 H  Graphic Design ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
61. แบบองค์รวม 4 H  ดนตรีสากล 2 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายวิชัย บุราณรักษ์ 24 คน 23 คน ลงทะเบียน
หน้า : 1 จำนวน 61 รายการ
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com